Hoe ziet een dag in onze school eruit?

De lessen beginnen ‘s morgens om 8u30 en eindigen om 11u40; ze hervatten om 12u55 en eindigen om 15u15. Op woensdag beginnen de lessen om 8u30 en eindigen om 12u05. Tijdens deze periode staan de kleuters onder toezicht van de kleuterleidsters, dit van 8u00 tot 15u30; op woensdag tot 12u20.

Speeltijden zijn van 10u10 tot 10u25 en van 14u35 tot 14u50. Tijdens de middagpauze kunnen de kleuters blijven eten in de eetzaal, vanaf 12u25 spelen ze buiten tot 12u55.

Voor- en naschoolse opvang

Van 7u00 tot 8u00 in Het Klimtouw(gemeentelijke lagere school)
Van 8u00 tot 8u15 in ’t Okkerzzeltje

Van 15u30 tot 18u00 in Het Klimtouw

Op woensdag: van 12u00 tot 13u30: in het Klimtouw te Nederokkerzeel – van 12u00 tot 18u00: in de Toverberg te Berg (alleen op afspraak)

De voor- en naschoolse opvang gebeurt in samenwerking met Het Klimtouw, de plaatselijke gemeentelijke Lagere School.
Prijzen:  € 0,75 per half uur
De opvang wordt verzorgd door Joke.

 

Vakantiedagen

Klik hier voor een overzicht van de vakantiedagen in het schooljaar 2019-2020.

 

Schoolreglement

Kilk hier voor een kopie van het schoolreglement.

Doorlichting

Kilk hier om het verslag van de doorlichting te bekijken.

Samenwerking met het CLB

Klik hier voor de data van de permanenties van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding.

Organogram

Kilk hier voor een kopie van het organogram.

 

Extra’s

 • kleuterzwemmen met de kleuters van de tweede en derde kleuterklas (om de 14 dagen)
 • zorguren in alle kleuterklassen
 • extra begeleiding voor zorgkleuters
 • zorgcoördinator : Hilde Flamaing : [email protected]
 • ’s middags warme soep van traiteur
 • mogelijkheid om te rusten op een bedje in de namiddag voor de jongste kleuters (2,5- jarigen)
 • elke donderdag is het fruitdag
 • elke maand een portie gratis fruit voor alle kleuters
 • elke 2 weken is er op woensdag een superleuke poppenkastvoorstelling voor alle kleuters
 • computerlesjes onder leiding van ICT-coördinator (om de 14 dagen)
 • twee maal per week turnles in de school, daarnaast véél bewegingsmomenten in de klas
 • één maal per trimester gratis sporten in de sporthal te Berg of te Kampenhout
 • meedoen aan sportevenementen voor kleuters van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport)
 • mogelijkheid om te fietsen op de speelplaats (ook fietsen van de school beschikbaar)
 • regelmatig didactische uitstappen met alle kleuters, naar een boerderij, bos, dier ,…
 • minimum een maal per jaar een toneelbezoek
 • zeer actieve, ondernemende en enthousiaste ouderraad

De pijlers van ons opvoedingsproject.

We leven in een unieke tijd, want de tijd kantelt. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden. Iedereen, jong en oud, is door deze kentering getekend. We staan dan ook voor de uitdaging “samen” te kiezen voor een nieuwe toekomst. Voor onze kinderen en voor onszelf.
Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en… leven vanuit het evangelie. Daarom zien we Jezus als de inspirerende pedagoog en het fundament voor ons project.

2.1. Onze opvoeding is gericht op het leven.

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het goede leven.
Daarom willen wij als opvoeders, zoals u thuis doet, hun waarden voorleven waarin we zelf geloven. Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid, respect en vele andere waarden. We willen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.

2.2. Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming.

Om gelukkig te worden heeft uw kind hoofd, hart en handen nodig. We streven er dus naar alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. We zetten ons sterk in om alle kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken. We wensen ze ook te leren leven, zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. Wij hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk. We wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als jonge burger mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen daarmee op het kleine oefenveld van de school. We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes verwondering te wekken over wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen, zodat ze leren aanvoelen welke goedheid het leven draagt en vertrouwen geeft.

2.3. Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten.

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Voor kinderen die dat nodig hebben, zoeken we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op de oprechte inzet van elk kind zelf.
We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van moderne armoede: zij zijn arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze armoede proberen we ook aandacht te hebben. Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we veel oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste hulp en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten. We pogen de armen in de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij, en nemen we de uitdaging aan om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld.

2.4. Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie.

Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen, hoffelijk en tactvol zijn. We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van harte les geven en moeten aanvoelen dat we een hart hebben voor wat hen raakt en bezighoudt. Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind verwachten we dat het ons neen ook leert aanvaarden en respecteren.

2.5. Onze opvoeding heeft zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding.

In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate doodgezwegen wordt, want Hij toont vele wegwijzers naar groot en innig geluk. We geloven dat kleine en grote mensen door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd, ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven. Hopelijk zullen uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven, en de cultuur die in onze school voelbaar is.

2.6. Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking.

Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk te brengen. Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze samenwerking lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers, zoals het CLB en de steun van de lokale gemeenschap. Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep. Dit levens- en eerproject zal immers maar slagen als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren aan de opvoeding van onze kinderen.

P.S.: Het integrale opvoedingsproject ligt ter inzage bij de directie.

 

Privacyverklaring

De privacyverklaring van ’t okkerzeeltje kan je hier terugvinden.