Hoe ziet een dag in onze school eruit?

De lessen beginnen ‘s morgens om 8u35 en eindigen om 11u45; ze hervatten om 13u00 en eindigen om 15u30. Op woensdag beginnen de lessen om 8u35 en eindigen om 11u45. Tijdens deze periode staan de kleuters onder toezicht van de kleuterleidsters, dit van 8u00 tot 15u45; op woensdag tot 12u00.

Speeltijden zijn van 10u15 tot 10.30 en van 14u40 tot 14u55. Tijdens de middagpauze kunnen de kleuters blijven eten in de eetzaal, vanaf 12u30 spelen ze buiten tot 13u00.

Voor- en naschoolse opvang

Van 7u00 tot 8u20 in de gemeentelijke lagere school

Van 15u35 tot 18u00 in de vrije kleuterschool

Op woensdag: van 12u00 tot 13u30: in het Klimtouw te Nederokkerzeel – van 12u00 tot 18u00: in de Toverberg te Berg (alleen op afspraak)

De voor- en naschoolse opvang gebeurt in samenwerking met Het Klimtouw, de plaatselijke gemeentelijke Lagere School. 
Prijzen:  € 0,75 per half uur 
De opvang wordt verzorgd door ‘tante Blanche’.

 

Vakantiedagen

Klik hier voor een overzicht van de vakantiedagen in het schooljaar 2015-2016.

 

Schoolreglement

Kilk hier voor een kopie van het schoolreglement.

Doorlichting

Kilk hier om het verslag van de doorlichting te bekijken.

Samenwerking met het CLB

Klik hier voor de data van de permanenties van het Centrum voor Leerlingen Begeleiding.

 

Extra’s

 • kleuterzwemmen met de kleuters van de tweede en derde kleuterklas (om de 14 dagen)
 • zorguren in alle kleuterklassen
 • extra begeleiding voor zorgkleuters
 • zorgcoördinator : Hilde Flamaing : [email protected]
 • ’s middags warme soep van traiteur
 • mogelijkheid om te rusten op een bedje in de namiddag voor de jongste kleuters (2,5- jarigen)
 • elke donderdag is het fruitdag
 • elke maand een portie gratis fruit voor alle kleuters
 • elke 2 weken is er op woensdag een superleuke poppenkastvoorstelling voor alle kleuters
 • computerlesjes onder leiding van ICT-coördinator (om de 14 dagen)
 • twee maal per week turnles in de school, daarnaast véél bewegingsmomenten in de klas
 • één maal per trimester gratis sporten in de sporthal te Berg of te Kampenhout
 • meedoen aan sportevenementen voor kleuters van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport)
 • mogelijkheid om te fietsen op de speelplaats (ook fietsen van de school beschikbaar)
 • regelmatig didactische uitstappen met alle kleuters, naar een boerderij, bos, dier ,…
 • minimum een maal per jaar een toneelbezoek
 • zeer actieve, ondernemende en enthousiaste ouderraad

Christelijk Opvoedingsproject

Wij zijn een school waar gestreefd wordt naar een sfeer waarin iedereen zich goed voelt. Dat houdt in dat we zorgen voor huiselijkheid, voor een gemoedelijke omgang, voor een klimaat van geborgenheid. Juist dit is één van de sterkten van onze school waar iedereen iedereen kent: leerkrachten – kleuters – ouders – grootouders – …

Men weet dat men er kan rekenen op mekaar. Er is een vaste structuur die door iedereen gekend is en dit zowel wat het school- als het klasgebeuren betreft. Dit laatste zorgt ervoor dat kleuters de nodige houvast vinden tijden de schooldag en dat zorgt op zijn beurt voor rust in hun gemoed.

Vanuit een gezond evenwicht tussen spelen en leren wordt er doelgericht gewerkt om het kennen en kunnen van de kleuters te ontwikkelen. Iedere leerkracht werkt daadwerkelijk, op de eigen unieke wijze, aan deze ontwikkeling. Kleuters worden hierdoor uitgenodigd om uit te groeien tot de unieke persoontjes die zij, op hun niveau, reeds kunnen zijn.

Het verwerven van een goed taalgebruik, het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek, de voorbereiding op schrijfvaardigheid, het opdoen van wiskundige begrippen zijn enkele van de componenten hierbij. Uiteraard besteden wij binnen dat alles grote aandacht aan het creatief leren omgaan met allerlei materialen en technieken. De kleuters worden voortdurend uitgenodigd om een grotere zelfredzaamheid te verwerven en om deze ten dienste te stellen van zwakkere of kleinere kleuters.

Dat de kleuters op onze school mogen en sommigen zelfs leren fietsen heeft meer betekenis dan dit feit op zichzelf. Ze leren hierdoor rekening houden met anderen, regels eerbiedigen, materiaal delen, behulpzaam zijn, voorrang verlenen en zoveel meer. Het is een voorbeeld van het feit dat geen enkele activiteit op onze school er louter omwille van de activiteit is. Er worden steeds heel wat achterliggende opvoedings- en ontwikkelingsdoelen in verwerkt.

Het is tevens zo dat een aantal fundamentele waarden, gegrondvest op het evangelie, in onze school tot leven worden gewerkt, zoals: geduld oefenen, verdraagzaam zijn, vergeving schenken, leren keuzen maken en er zich aan houden, dienstbaar zijn, dankbaarheid tonen, eerlijkheid nastreven, respect tonen voor zichzelf, voor anderen, voor materialen en voor de natuur, verantwoordelijkheid opnemen, liefhebben, …

Binnen de catecheseactiviteiten en de vieringen, die dikwijls klasoverstijgend gebeuren, brengen we dit alles uitdrukkelijk in verband met het christelijk geloof dat ons werken en leven met de kleuters en met elkaar inspireert.

Wij achten het van levensbelang voor het welzijn van de ons toevertrouwde kleuters dat we steeds weer moeite doen om bruggen te slaan naar de andere participanten in hun opvoeding.