Visie

Home / Visie

SCHOOLJAAR 2020 – 2021

VRIENDSCHAP  IN  KLEUREN !

Elke maand wordt er aan de hand
van een verhaal rond een kleur of waarbij een kleur centraal staat gewerkt. Dit
verhaal wordt gekoppeld aan een waarde of betekenis.

september: wit =    HOPEN OP EEN FIJN JAAR

oktober: geel/goud = EERLIJK ZIJN

november: paars = VRIENDSCHAP DOOR DIK EN DUN

december: rood =   NIEUWE VRIEND DE SINT

januari: donkerblauw = IK HEB EEN GEHEIM

februari: roos =      ZET JE ROZE BRIL OP

maart: groen =        NIEUW LEVEN, NIEUWE MOED

april: oranje =         SAMENWERKEN IS LEUK

mei: lichtblauw =     SORRY ZEGGEN

juni: regenboog =    HET JAAR WAS KLEURRIJK

image

 

t’ Okkerzeeltje

Bogaertstraat 4

1910 Nederokkerzeel

 

VISIETEKST

 

Wij zijn een school waar gestreefd wordt naar een sfeer waarin iedereen zich goed voelt. Dat houdt in dat we zorgen voor huiselijkheid, voor een gemoedelijke omgang en voor een klimaat van geborgenheid. Juist dit is één van de sterkten van onze school waar iedereen, iedereen kent: leerkrachten – kleuters – ouders – grootouders – ….

Men weet dat men er kan rekenen op mekaar. Er is een vaste structuur die door iedereen gekend is en dit zowel wat het school- als het klasgebeuren betreft. Dit laatste zorgt ervoor dat kleuters de nodige houvast vinden tijdens de schooldag en dat zorgt op zijn beurt voor rust in hun gemoed. 

Vanuit een gezond evenwicht tussen spelen en leren wordt er doelgericht gewerkt om het kennen en kunnen van de kleuters te ontwikkelen. Iedere leerkracht werkt daadwerkelijk, op de eigen unieke wijze, aan deze ontwikkeling. Kleuters worden hierdoor uitgenodigd om uit te groeien tot de unieke persoontjes die zijn, op hun niveau, reeds kunnen zijn. 

Het verwerven van een goed taalgebruik, het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek, de voorbereiding op schrijfvaardigheid en het opdoen van wiskundige begrippen zijn enkele van de componenten hierbij. Uiteraard besteden wij binnen dat alles grote aandacht aan het creatief leren omgaan met allerlei materialen en technieken. De kleuters worden voortdurend uitgenodigd om een grotere zelfredzaamheid te verwerven en om deze ten dienste te stellen van zwakkere of kleinere kleuters. 

Dat de kleuters op onze school mogen en sommigen zelfs leren fietsen heeft meer betekenis dan dit feit op zichzelf. Ze leren hierdoor rekening houden met anderen, regels eerbiedigen, materiaal delen, behulpzaam zijn, voorrang verlenen en zoveel meer. Het is een voorbeeld van het feit dat geen enkele activiteit op onze school er louter omwille van de activiteit is. Er worden steeds heel wat achterliggende opvoedings- en ontwikkelingsdoelen in verwerkt. 

Het is tevens zo dat een aantal fundamentele waarden, gegrondvest op het evangelie, in onze school tot leven worden gewekt, zoals: geduld oefenen, verdraagzaam zijn, vergeving schenken, leren keuzes maken en er zich aan houden, dienstbaar zijn, dankbaarheid tonen, eerlijkheid nastreven, respect tonen voor zichzelf en voor anderen, voor materialen en voor de natuur, verantwoordelijkheid opnemen, liefhebben,……

Binnen de catecheseactiviteiten en de vieringen, die dikwijls klas overstijgend gebeuren, brengen we dit alles uitdrukkelijk in verband met het christelijk geloof dat ons werken en leven met de kleuters en met elkaar inspireert. 

Wij achten het van levensbelang voor het welzijn van de ons toevertrouwde kleuters dat we steeds weer moeite doen om bruggen te slaan naar de andere participanten in hun opvoeding.  

Het schoolteam

[/cm

 

De pijlers van ons opvoedingsproject.

We leven in een unieke tijd, want de tijd kantelt. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden. Iedereen, jong en oud, is door deze kentering getekend. We staan dan ook voor de uitdaging “samen” te kiezen voor een nieuwe toekomst. Voor onze kinderen en voor onszelf.
Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en… leven vanuit het evangelie. Daarom zien we Jezus als de inspirerende pedagoog en het fundament voor ons project.

2.1. Onze opvoeding is gericht op het leven.

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het goede leven.
Daarom willen wij als opvoeders, zoals u thuis doet, hun waarden voorleven waarin we zelf geloven. Zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid, respect en vele andere waarden. We willen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.

2.2. Onze opvoeding streeft naar totale persoonsvorming.

Om gelukkig te worden heeft uw kind hoofd, hart en handen nodig. We streven er dus naar alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen. We zetten ons sterk in om alle kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken. We wensen ze ook te leren leven, zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. Wij hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk. We wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als jonge burger mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving. We beginnen daarmee op het kleine oefenveld van de school. We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes verwondering te wekken over wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen, zodat ze leren aanvoelen welke goedheid het leven draagt en vertrouwen geeft.

2.3. Onze opvoeding getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten.

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Voor kinderen die dat nodig hebben, zoeken we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op de oprechte inzet van elk kind zelf.
We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van moderne armoede: zij zijn arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze armoede proberen we ook aandacht te hebben. Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we veel oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste hulp en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten. We pogen de armen in de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij, en nemen we de uitdaging aan om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld.

2.4. Onze opvoeding steunt op een persoonsbevorderende relatie.

Om uw kind te helpen groeien willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden. Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte. We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen, hoffelijk en tactvol zijn. We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van harte les geven en moeten aanvoelen dat we een hart hebben voor wat hen raakt en bezighoudt. Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders die durven neen zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind verwachten we dat het ons neen ook leert aanvaarden en respecteren.

2.5. Onze opvoeding heeft zorg voor een eigentijdse geloofsopvoeding.

In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate doodgezwegen wordt, want Hij toont vele wegwijzers naar groot en innig geluk. We geloven dat kleine en grote mensen door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd, ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven. Hopelijk zullen uw kind en u dit ervaren door de levensstijl die we voorleven, en de cultuur die in onze school voelbaar is.

2.6. Onze opvoeding haalt kracht uit een goede samenwerking.

Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk te brengen. Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze samenwerking lukt het ons niet. Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers, zoals het CLB en de steun van de lokale gemeenschap. Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep. Dit levens- en eerproject zal immers maar slagen als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren aan de opvoeding van onze kinderen.

P.S.: Het integrale opvoedingsproject ligt ter inzage bij de directie.

Geluksvogels 2018 – 2019

 

Pluvia

Vrienden helpen elkaar, iets goed doen voor iemand, troosten

Podi

Vrienden doen leuke dingen samen, durven meespelen

Parus

Vrienden zijn vriendelijk, de tuin is van iedereen, kunnen delen

Saxis

Vrienden moedigen elkaar aan: ja, jij kunt het !

Turelure

Vrienden beschermen elkaar, je veilig voelen bij mensen

Saxis

Vrienden zijn open voor elkaar: zeggen wat je (niet) leuk vindt

Yin en Yang

Vrienden vullen elkaar aan, elkaars talenten ontdekken

Gira

Vrienden zijn graag bij elkaar: samen één groot nest bouwen

King

Vrienden werken samen; ieder om beurt, niet altijd eerst willen zijn

Dudeljo

Vrienden maken nieuwe vrienden

Wij geloven in geluk door krachtige persoonlijke ontwikkeling,
we doen ons voordeel met de veelkleurigheid van de samenleving,
wij kiezen voor een onderwijscommunity aanpak
met als “nest” een veilige school en een respectvolle omgeving
waarin we het beste uit elk kind naar boven weten te halen!

De 10 pijlers van geluk

Elke vogel in het verhaal en in het spel staat voor een pijler

Doelen

Doelen stellen en die stap voor stap realiseren.
Vogel: Sporo

Relaties

Jezelf verbinden met andere mensen.
Vogel: Kaketoe

Openheid en zingeving

Nieuwsgierig zoeken naar het grotere geheel.
Vogel: Alba

Opmerken en waarderen

De wereld om ons heen zien en appreciëren.
Vogel: Kagoe

Mezelf zijn

Jezelf aanvaarden en je goed in je vel voelen.
Vogel: Dipper

Geven

Delen en iets doen voor andere mensen.
Vogel: Hokko

Emoties

Je gevoelens uiten en een positieve houding aannemen.
Vogel: Mingo

Lichaam gezond

Goed voor je lichaam zorgen en gezond eten.
Vogel: Nandoe

Uitproberen

Leergierig blijven, groeien en bijleren.
Vogel: Kea

Kracht

Je gevoelens uiten en een positieve houding aannemen.
Vogel: Branta